Dịch vụ

Giám định chất lượng / phẩm chất

(VN) Giám định tình trạng của hàng hóa xếp trong container là kiểm tra tình trạng thực tế của hàng hóa tại những điểm, vùng có thể tiếp cận được tại thời điểm giám định. Hạng mục giám định này được áp dụng cho các mặt hàng tiêu biểu như sau:

  • Hàng đông lạnh
  • Hàng bách hóa đóng bao, kiện, xá…

test h4