Dịch vụ

Giám sát, kiểm đếm khối lượng qua cân

Dịch vụ giám định:

          -  Tàu – bờ - tàu

          -  Tàu – sà lan - tàu

          -  Tàu – tàu

          -  Tàu – ô tô – tàu